ინტერესის გამოხატვის ფორმა

თუ გაინტერესებთ ჩვენთან მუშაობა, გთხოვთ, იხილოთ გამოცხადებული ვაკანსიები ან მოგვწეროთ admin@kiu.edu.ge

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ინტერესთა გამოხატვის პროცესს მომავალი აკადემიური პერსონალისა და პროფესორების ასისტენტებისათვის. ინტერესთა გამოხატვის ფორმა.  (ინგლისურ ენაზე)

 

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად


მიმდინარე კონკურსები


კონკურსი მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლების ადმინისტრაციული კოორდინატორის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლების სასწავლო პროცესის სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

 


დასრულებული კონკურსები

 

კონკურსი მათემატიკის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის - სწავლების ასისტენტისა და პროფესორის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის ადმინისტრაციული კოორდინატორის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის აკადემიური პროცესისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი მათემატიკის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და მენეჯმენტის პროგრამების აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის - სწავლების ასისტენტისა და პროფესორის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

კონკურსი სასწავლო პროცესისა და სტუდენტთა კარიერული განვითარების სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი სტუდენტურ საქმეთა სპეციალისტის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი სტუდენტებთან და დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობის კოორდინატორის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

კონკურსი მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლების ადმინისტრაციული კოორდინატორის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის აკადემიური პროცესის და ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

კონკურსი საერთაშორისო აკადემიური პერსონალის ვაკანსიის დასაკავებლად

კონკურსი სტაჟიორის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი მათემატიკის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის სასწავლო პროცესის სპეციალისტისა და  სტუდენტურ საქმეთა სპეციალისტის პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის სასწავლო პროცესის სპეციალისტისა და  სტუდენტურ საქმეთა სპეციალისტის პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი სადოქტორო სკოლის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის  დასაკავებლად

კონკურსი კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის  ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის  ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი ადამიანური რესურსების მართვის კოორდინატორის, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების კოორდინატორისა და უცხო ენების ცენტრის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის ადმინისტრაციული კოორდინატორის, საგანმანათლებლო ერთეულის სასწავლო პროცესის სპეციალისტისა  და პროფესორის ადმინისტრაციული თანაშემწის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი მათემატიკის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და მენეჯმენტის პროგრამების აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის - სწავლების ასისტენტისა და პროფესორის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის ოფიცერის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელის, ქსელის ადმინისტრატორისა და სისიტემური ადმინისტრატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მათემატიკის მიმართულებით