სტუდენტების ჩარიცხვა

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (KIU) აბიტურიენტებს სთავაზობს ბაკალავრიატის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებს:

•  მენეჯმენტი

  მათემატიკა

  კომპიუტერული მეცნიერება

გაიარე რეგისტრაცია ვებგვერდზე Naec.ge და აირჩიე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სარეგისტრაციო კოდი - 197 დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:admissions@kiu.edu.ge; ტელ.: *0197


სტუდენტების გრანტების ფონდი

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტური გრანტების ფონდი აბიტურიენტებს სხვადასხვა სახის დაფინანსებასა და სტიპენდიას სთავაზობს. სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ ფონდის მიერ შეთავაზებული სხვადასხვა გრანტებით. KIU-ს ფონდის ფარგლებში დაფინანსდება:

  სწავლის გადასახადი
  სტუდენტურ საცხოვრებელის გადასახადი
  სტუდენტური სტიპენდია
  KIU ბარათი (KIU ბარათი მოქმედებს საუნივერსიტეტო კამპუსზე არსებულ სხვადასხვა ობიექტში).


ფონდის დაფინანსება შეიძლება გაიცეს საგანმანათლებლო პროგრამის მთლიანი ხანგრძლივობის ვადით, საბაკალავრო პროგრამაზე ოთხი წლით. დაფინანსების შესანარჩუნებლად ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში სტუდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს შესაბამისი ფაკულტეტის/სკოლის შიდა მოთხოვნები და ჰქონდეს: მაღალი აკადემიური მოსწრება (
GPA არანაკლებ 3.0) და არანაკლებ 51 კრედიტი წინა სასწავლო წლის განმავლობაში.

სტუდენტური გრანტებისთვის განცხადებების საბოლოო დამტკიცება მოხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებისა და KIU-ში ჩარიცხვის შემდეგ.

გთხოვთ, გაეცნოთ რა შემთხვევაში შეუძლია სტუდენტს დაფინანსების მიღება გრანტების ფონდის სახელმძღვანელოში. დაფინანსების მისაღებად თითოეული კატეგორიისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა იხილეთ აქ.ჩარიცხვა საზღვარგარეთ აღიარებული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის გავლის საფუძველზე 

აბიტურიენტები, რომლებიც სწავლობენ საზღვარგარეთ აღიარებულ ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებზე (IB-International Baccalaureate; QSI-Quality School International; Cambridge Assessment International Education), KIU საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვას შეძლებენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.

 

აქართველოში განხორციელებული საზღვარგარეთ აღიარებული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის შედეგად გაცემული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი იძლევა განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. ამ ჩამონათვალში შედის ორგანიზაციები, რომლებთანაც სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს გაფორმებული აქვს შესაბამისი ხელშეკრულება: 

• IB (International Baccalaureate), რომლის პროგრამასაც ახორციელებს შპს ახალი სკოლა და შპს "ევროპული სკოლა".

• QSI (Quality School International), რომლის პროგრამასაც ახორციელებს "QSI International School of  Tbilisi."

• Cambridge Assessment International Education, რომლის Cambridge Pathway პროგრამის განხორციელების უფლება აქვს ა(ა)იპ "თბილისის ბრიტანულ საერთაშორისო სკოლას".