დამატებითი პროგრამა (მაინორი)  - 
კომპიუტერული მეცნიერება

მენეჯმენტის ან მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი (მაინორ) პროგრამა  კომპიუტერულ მეცნიერებაში (42 ECTS კრედიტი).