დამატებითი პროგრამა
(მაინორი) - მენეჯმენტი

კომპიტერული მეცნიერების ან მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი (მაინორ) პროგრამა მენეჯმენტში (42 ECTS კრედიტი).