საქართველოს მოქალაქეებისთვის პროგრამაზე მიღების წინაპირობები

 


1. საერთო სამაგისტრო გამოცდა


სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ფინანსები და ინფორმაციის მენეჯმენტი“ მიღებისთვის საქართველოს მოქალაქე აპლიკანტს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს საერთო სამაგისტრო გამოცდა.


ინფორმაცია სამაგისტრო პროგრამის შესახებ განთავსებულია სსიპ - გამოცდებისა და შეფასების ცენტრის საგამოცდო გზამკვლევში. 

 


2.
შესაბამისი ბაკალავრის ხარისხი


სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებისთვის, აპლიკანტი უნდა ფლობდეს ბაკალავრის ხარისხს შემდეგი დისციპლინებიდან:
• მენეჯმენტი 
• ფინანსები 
• ბუღალტერია 
• ეკონომიკა 
• ბიზნესი და საინფორმაციო სისტემების ინჟინერია 
• კომპიუტერული მეცნიერება 
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები
• საინფორმაციო სისტემები 
• მათემატიკა 
• სტატისტიკა ან დაკავშირებული სწავლების სფერო 
• ფიზიკა 
• კომპიუტერული ინჟინერია 
• ელექტრონული ინჟინერია 3. ინგლისური ენის დონე


სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებისთვის, აპლიკანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას არანაკლებ B2 დონეზე და წარმოადგინოს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა იხილეთ ქვემოთ).

 


4. ზეპირი გამოცდა/მიღების ინტერვიუ


სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებისთვის, აპლიკანტმა საჭიროა გაიაროს ზეპირი გამოცდა/მიღების ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელ პირებთან.

 

კანდიდატებთან ზეპირი გამოცდა/მიღების ინტერვიუ ჩატარდება 2023 წლის 18 სექტემბრიდან - 2023 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით.

 

 

 

ჩარიცხვის მსურველთა დოკუმენტაციის მიღებასსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ფინანსები და ინფორმაციის მენეჯმენტი“ ჩარიცხვის მსურველთა დოკუმენტაციის მიღება შესაძლებელი იქნება 2023 წლის 29 აგვისტოდან - 2023 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით, ელექტრონულად ელ. ფოსტაზე: FIM@kiu.edu.ge

 


იხილეთ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:


1. განცხადება;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი.

    2023 წლის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე;

4. წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

5. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

6. ფოტოსურათი (35X45 მმ) – ელექტრონული ვერსია.

7. ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი ან ცნობა შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ბაკალავრიატის საფეხურის ინგლისურ ენაზე გავლის შესახებ ან სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროექტის - "CERTUS"-ის ფარგლებში გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი.

 


2023-2024 სასწავლო წელს სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის დაწყების თარიღია 2023 წლის 16 ოქტომბერი.