სემესტრი 1,2 ძირითადი სფერო - სავალდებულო კურები (60 ECTS)

სემესტრი 3, 4 არჩევითი სფერო - კონცენტრაცია რაოდენობრივი ფინანსები (QM) ან ფინანსების მართვა (FM) ან ბიზნეს საინფორმაციო სისტემების ინჟინერია (BISE) – (60 ECTS) მათ შორის კურსები (30 ECTS) და სამაგისტრო (30 ECTS)