2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე  რეგისტრაციის ვადები


• მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2022 წლის  22 აგვისტოდან - 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ-მდე

• მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის
იხილეთ ბმული.

მობილობის წესები და პროცედურები: https://emis.ge/upload/doc/mob_info.pdf

სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები:

• უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა დოკუმენტაციის მიღება - 2022 წლის 8-12 სექტემბერი (დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: oss@kiu.edu.ge);
• უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება, სტუდენტებთან გასაუბრება და აღიარებული კრედიტების გაცნობა – 2022 წლის 13-16 სექტემბერი;

• მობილობით ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში - 2022 წლის 20 სექტემბერი.

სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანტური ადგილები და პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

1. მათემატიკა (ინგლისურენოვანი) – 3 ვაკანტური ადგილი;
წინაპირობები: 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს: ინგლისური ენა 50%; მათემატიკა 50% ან ფიზიკა 50%; 2. გასაუბრება;  

2. კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) – 12 ვაკანტური ადგილი;
წინაპირობები: 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს: ინგლისური ენა 50%; მათემატიკა 45% ან ფიზიკა 45%; 2. გასაუბრება;  

3. მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი) (კონცენტრაციები: ეკონომიკა და პოლიტიკა; ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა; ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვის მართვა; მარკეტინგი; სტრატეგია და ლიდერობა; ინოვაცია და მეწარმეობა) - 12 ვაკანტური ადგილი.
წინაპირობები: 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს: ინგლისური ენა 50%; მათემატიკა 40% ან ისტორია 70%; 2. გასაუბრება;  

შენიშვნა:  სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა ექნებათ იმ პირებს, რომლებსაც KIU-ს პროგრამის მიზნებისთვის შესაძლებელია უღიარდეთ არაუმეტეს 60 კრედიტისა.

სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველი სტუდენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:
oss@kiu.edu.ge

• განცხადება;
• სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
• სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის ასლი;
• სტუდენტის სასწავლო ბარათი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული და ასევე, ელექტრონული -Excel ან Doc ფორმატით);
• უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
• გავლილი საგნების სილაბუსები.
• შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების შესახებ.


საგანმანათლებლო პროგრამასთან, კრედიტების აღიარებასთან და გასაუბრებასთან დაკაშირებით დაგვიკავშირდით:

საგანმანათლებლო პროგრამა: მათემატიკა
ელ-ფოსტა:
math@kiu.edu.ge
ტელ: 511 134 197

საგანმანათლებლო პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერება
ელ-ფოსტა:
cs@kiu.edu.ge;
ტელ: 511 135 197

საგანმანათლებლო პროგრამა: მენეჯმენტი
ელ-ფოსტა:
mgmt.admin@kiu.edu.ge;
ტელ: 599 909 599

წარმოსადგენ დოკუმენტებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით:
ელ-ფოსტა:
oss@kiu.edu.ge
ტელ: 598 995 616

 


2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე  რეგისტრაციის ვადები


• მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2022 წლის  22 აგვისტოდან - 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ-მდე

• მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის
იხილეთ ბმული.

მობილობის წესები და პროცედურები: https://emis.ge/upload/doc/mob_info.pdf

სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები:

• უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა დოკუმენტაციის მიღება - 2022 წლის 8-12 სექტემბერი (დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: oss@kiu.edu.ge);
• უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება, სტუდენტებთან გასაუბრება და აღიარებული კრედიტების გაცნობა – 2022 წლის 13-16 სექტემბერი;

• მობილობით ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში - 2022 წლის 20 სექტემბერი.

სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანტური ადგილები და პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

1. მათემატიკა (ინგლისურენოვანი) – 3 ვაკანტური ადგილი;
წინაპირობები: 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს: ინგლისური ენა 50%; მათემატიკა 50% ან ფიზიკა 50%; 2. გასაუბრება;  

2. კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) – 12 ვაკანტური ადგილი;
წინაპირობები: 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს: ინგლისური ენა 50%; მათემატიკა 45% ან ფიზიკა 45%; 2. გასაუბრება;  

3. მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი) (კონცენტრაციები: ეკონომიკა და პოლიტიკა; ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა; ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვის მართვა; მარკეტინგი; სტრატეგია და ლიდერობა; ინოვაცია და მეწარმეობა) - 12 ვაკანტური ადგილი.
წინაპირობები: 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს: ინგლისური ენა 50%; მათემატიკა 40% ან ისტორია 70%; 2. გასაუბრება;  

შენიშვნა:  სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა ექნებათ იმ პირებს, რომლებსაც KIU-ს პროგრამის მიზნებისთვის შესაძლებელია უღიარდეთ არაუმეტეს 60 კრედიტისა.

სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველი სტუდენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:
oss@kiu.edu.ge

• განცხადება;
• სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
• სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის ასლი;
• სტუდენტის სასწავლო ბარათი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული და ასევე, ელექტრონული -Excel ან Doc ფორმატით);
• უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
• გავლილი საგნების სილაბუსები.
• შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების შესახებ.


საგანმანათლებლო პროგრამასთან, კრედიტების აღიარებასთან და გასაუბრებასთან დაკაშირებით დაგვიკავშირდით:

საგანმანათლებლო პროგრამა: მათემატიკა
ელ-ფოსტა:
math@kiu.edu.ge
ტელ: 511 134 197

საგანმანათლებლო პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერება
ელ-ფოსტა:
cs@kiu.edu.ge;
ტელ: 511 135 197

საგანმანათლებლო პროგრამა: მენეჯმენტი
ელ-ფოსტა:
mgmt.admin@kiu.edu.ge;
ტელ: 599 909 599

წარმოსადგენ დოკუმენტებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით:
ელ-ფოსტა:
oss@kiu.edu.ge
ტელ: 598 995 616