ძირითადი სპეციალობა - კომპიუტერული მეცნიერება
 


კონცენტრაციები:

ენებზე დაფუძნებული ტექნოლოგიები

სისტემის არქიტექტურა

ციფრული სისტემები

მონაცემთა ბაზები

ლოგიკა და ავტომატური დასკვნები

პროგრამული ინჟინერია

განაწილებული სისტემები

ხელოვნური ინტელექტი

 

სპეციალიზაცია არჩევითი საგნების მიხედვით

1. ორი განსხვავებული კონცენტრაცია

2. სემინარი, არჩევითი კურსები

3. სტაჟირება, საბაკალავრო ნაშრომი

 

მოთხოვნები კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხის მისანიჭებლად:

240 ECTS კრედიტი

სტაჟირება
• მენეჯმენტის ან მათემატიკის მაინორ პროგრამა
საბაკალავრო ნაშრომი/Capstone Project


პროგრამის კურიკულუმი