ძირითადი სპეციალობა - კომპიუტერული მეცნიერება
 

 

კონცენტრაციები:

ენებზე დაფუძნებული ტექნოლოგიები

სისტემის არქიტექტურა

ციფრული სისტემები

მონაცემთა ბაზები

ლოგიკა და ავტომატური დასკვნები

პროგრამული ინჟინერია

განაწილებული სისტემები

ხელოვნური ინტელექტი

 

სპეციალიზაცია არჩევითი საგნების მიხედვით

1. ორი განსხვავებული კონცენტრაცია

2. სემინარი, არჩევითი კურსები

3. სტაჟირება, საბაკალავრო ნაშრომი

 

დამატებითი პროგრამა (მაინორი) კომპიუტერულ მეცნიერებაში

შესაძლებელია არჩევა ძირითადი სპეციალობის - მათემატიკის ან მენეჯმენტის შემთხვევაში.

 

მოთხოვნები კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხის მისანიჭებლად:
240 ECTS კრედიტი

სტაჟირება
საბაკალავრო ნაშრომი/Capstone Project


პროგრამის კურიკულუმი