ძირითადი სპეციალობა - მათემატიკა


(ზოგადი ცოდნა გამოყენებითი მათემატიკის ძირითად სფეროებში)


ძირითადი მიმართულებები

1. ანალიზი
2. წრფივი ალგებრა
3. ალბათობა და სტატისტიკა
4. რიცხვითი მეთოდები
5. ოპტიმიზაციის მეთოდები

სპეციალიზაცია არჩევითი საგნების მიხედვით

1. მათემატიკური მოდელირების კურსები
2. მათემატიკის სემინარი, არჩევითი კურსები
3. საბაკალავრო ნაშრომი, პროექტი/სტაჟირება

სხვა კურსები

1. ინგლისური
2. მათემატიკური პროგრამული უზრუნველყოფა, შესავალი დაპროგრამებაში

დამატებითი სპეციალობა - მათემატიკა

არჩევა შესაძლებელია ძირითადი სპეციალობის - მენეჯმენტის ან კომპიუტერული მეცნიერების შემთხვევაში

მოთხოვნები მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხის მისანიჭებლად:

• 240 ECTS კრედიტი
• (ჯგუფური/ინდივიდუალური) პროექტი/სტაჟირება
• (ინდივიდუალური) საბაკალავრო ნაშრომი


 პროგრამის კურიკულუმი