ძირითადი პროგრამა (მეიჯორი) - მათემატიკა

(ზოგადი ცოდნა გამოყენებითი მათემატიკის ძირითად სფეროებში)

 

ძირითადი მიმართულებები:

1. ანალიზი
2. წრფივი ალგებრა
3. ალბათობა და სტატისტიკა
4. რიცხვითი მეთოდები
5. ოპტიმიზაციის მეთოდები

სპეციალიზაცია არჩევითი საგნების მიხედვით:
1. მათემატიკური მოდელირების კურსები
2. მათემატიკის სემინარი, არჩევითი კურსები
3. საბაკალავრო ნაშრომი, პროექტი/სტაჟირება

სხვა კურსები
1. ინგლისური
2. მათემატიკური პროგრამული უზრუნველყოფა, შესავალი დაპროგრამებაში


მოთხოვნები მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხის მისანიჭებლად:

• 240 ECTS კრედიტი
• (ჯგუფური/ინდივიდუალური) პროექტი/სტაჟირება

• დამატებითი (მაინორ) პროგრამა მენეჯმენტში ან კომპიუტერულ მეცნიერებაში
• (ინდივიდუალური) საბაკალავრო ნაშრომი


 პროგრამის კურიკულუმი