ძირითადი სპეციალობა: მენეჯმენტი

კონცენტრაციები:

1. ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვის მართვა
2. მარკეტინგი, სტრატეგია და ლიდერობა
3. ეკონომიკა და პოლიტიკა
4. ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა
5. ინოვაციები და მეწარმეობა


დამატებითი სპეციალობა - მენეჯმენტი

 

მათემატიკის ან კომპიუტერული მეცნიერების ძირითად სპეციალობასთან ერთად სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა მენეჯმენტში, რომელიც მოიცავს 42 ECTS კრედიტს.


მოთხოვნები მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხის მისანიჭებლად მენეჯმენტში.


o 240 ECTS კრედიტი
o სტაჟირება
o ინდივიდუალური საბაკალავრო ნაშრომიპროგრამის კურიკულუმი