ძირითადი პროგრამა (მეიჯორი)
: მენეჯმენტი

კონცენტრაციები:

1. ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვის მართვა
2. მარკეტინგი, სტრატეგია და ლიდერობა
3. ეკონომიკა და პოლიტიკა
4. ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა
5. ინოვაციები და მეწარმეობა


მოთხოვნები მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხის მისანიჭებლად მენეჯმენტში:

240 ECTS კრედიტი
სტაჟირება
• დამატებითი (მაინორ) პროგრამა მათემატიკაში ან კომპიუტერულ მეცნიერებაში
ინდივიდუალური საბაკალავრო ნაშრომი


პროგრამის კურიკულუმი