დამატებითი პროგრამა (მაინორი)  - მათემატიკა


მენეჯმენტის ან კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი (მაინორ) პროგრამა  მათემატიკაში (42 ECTS კრედიტი).