მეცნიერების ბაკალავრი მენეჯმენტში

მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ კონცენტრაციებს:

1.  ეკონომიკა და პოლიტიკა

2. მარკეტინგი, სტრატეგია და ლიდერობა

3. ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვის მართვა

4. ინოვაციები და მეწარმეობა

5. ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა